Missie:

 • Tennis breder op de kaart zetten (ledenaanwas)
 • Tennis beter op de kaart zetten (ledenbehoud)
 • Tennis doelgericht op de kaart zetten (talentherkenning en stimulering)

Kernwoorden: transparant, gestructureerd, gecoördineerd

Hoe?:

 • Kind centraal stellen
 • Breder draagvlak creëren
 • Vanuit draagvlak talenten herkennen en stimuleren
 • De tennisport beter faciliteren

Voor de initiatiefnemers van de Stichting Support4Tennis is de Stichting figuurlijk een “huis” waarmee we een aantal zaken gewoon goed geregeld willen hebben:

Pijlers:

 • Schooltennis (Tennisplein46)
 • Faciliteren regiotrainingen
 • Faciliteren trainers / coaches / leerlingen

Taken:

 • Gedachtengoed borgen en bewaken
 • Coördineren schooltennis / regiotraining
 • Coördineren communicatie (on- en offline) en bewaking identiteit
 • Overlegorgaan voor bestuur vereniging / gemeenten / werkgroep / KNLTB
 • Financiële, fiscale verantwoording dragen
 • Continuïteit waarborgen: financieel / organisatorisch
 • Uitrollen project nationaal

De Stichting die de doelstellingen wil borgen heeft een samenwerking met de tennisverenigingen, gemeenten, KNLTB enz.

Op geregelde basis overleg plaats om de kans van slagen te vergroten. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de Stichting en dit gebeurt op trainersniveau / bestuurlijk niveau / gemeentelijk niveau alleen maar om de juiste koers te behouden en eventueel bij te sturen.

Degenen die plaats hebben genomen in de stichting doen dit op vrijwillige basis en spelen daarbij een neutrale rol. Wel kunnen binnen de Stichting de bestuurders een bepaalde rol hebben met het overleg tussen de Stichting en de belangengroepen.

De verenigingen en alle andere belangengroepen werken simpel gezegd samen met de Stichting. We kunnen een samenwerking “officieel” bekrachtigen bijvoorbeeld door een intentieverklaring met elkaar te tekenen.
Uiteindelijk is samenwerken de belangrijkste succesfactor.